Noe

V tomto článku se budeme věnovat tématu Noe, což je dnes velmi aktuální téma. Noe je téma, které vyvolalo velký zájem a debaty v různých oblastech, od politiky po vědu. Je důležité důkladně analyzovat tuto problematiku, protože má významný dopad na společnost a náš každodenní život. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Noe, od jeho historického původu až po jeho důsledky v moderním světě. Doufáme, že tento článek osvětlí Noe a přispěje k pochopení tohoto velmi relevantního tématu.

Tento článek je o biblické postavě. O české neziskové televizi pojednává článek TV Noe.
Noe
podle Bible praotec všech dnešních žijících lidí
Portrét
Noe
Narozeníasi roku 1056 od stvoření Adama; tj. rok 600 před potopou
Úmrtíasi rok 2006 od stvoření Adama; tj. asi rok 350 po potopě (žil 950 let)
PotomciŠém, Chám, Jáfet
OtecLámech
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava. Noe je považován biblickou i pozdější tradicí za jednoho ze starozákonních spravedlivých. Je hrdinou několika příběhů z 1. knihy Mojžíšovy, z nichž nejznámější je příběh o potopě. Podle Davida Ganse se Noe narodil v roce 1056 od stvoření světa, což odpovídá rokům 2706–2705 před naším letopočtem, a zemřel v roce 2006 od stvoření světa, což odpovídá rokům 1756–1755 před naším letopočtem.

Příběh potopy

Když se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro jeho špatnost a zkaženost, našel zalíbení ve spravedlivém Noemovi, kterému poručil, aby si postavil veliké plavidlo nazývané archa. Noe Boha uposlechl, a když přišla potopa, zachránil se v arše on i celá jeho rodina, tedy celkem 8 osob. Kromě toho dostal od Boha příkaz, aby v arše uložil všechny živočišné druhy, od každého jeden pár (v některých případech sedm párů).

Po opadnutí potopy archa spočinula na pohoří Araratu. Poté, co Noe s ostatními přeživšími opustil archu, stal se svědkem nové Boží smlouvy s veškerým tvorstvem, kdy Bůh slibuje, že už nikdy nesešle na zem potopu. Jako důkaz a znamení smlouvy má sloužit duha.

Středověký židovský cestovatel Benjamín z Tudely ve svém cestopisu uvádí, že místo, kde archa spočinula, se nachází 4 míle od města Gezir ben Omar neboli Džazírat ibn Umar, jež bylo při úpatí pohoří postaveno na řece Tigris, ale „jistý Omar ben al-Chattab dal sejmout archu z vrcholku těch dvou hor a udělal z ní modlitebnu pro muslimy.“ Podle mormonismu nastane Druhý příchod Ježíše Krista v roce, kdy nebude na obloze vidět žádná duha.

Pozdější život

Podle židovské tradice byl prostřednictvím Noeho předán všem jeho potomkům závazný pokyn pro život lidstva na zemi. Tento pokyn je znám jako Sedm noachidských přikázání.

Podle mormonismu získal Noe po potopě povolení jíst maso zvířat, avšak s varováním, že krev každého zbytečně zabitého tvora bude vyžadována z rukou lidí při Posledním soudu.

Podle biblické tradice je Noe také prvním člověkem, který začal pěstovat vinnou révu.

Noemovi potomci

Podle výpovědi Bible se stal Noe praotcem všech národů na zemi. Od jeho synů a vnuků se odvozuje původ starověkých národů. Midraš uvádí, že Noemovou manželkou byla Naama, která se narodila jednomu z potomků Kaina.

Synové

Noe měl tři syny Šéma, Cháma a Jáfeta. Šém se stal praotcem Semitů, Cham praotcem Kanaánu a Jafet Indo-Evropanů. Cham byl otcem zlořečen pro to, že spatřil jeho hanbu a šel o ní povědět svým bratřím. Ti ale zakryli svůj zrak a otce zahalili pláštěm. Kanaán se měl podle Noemových slov stát otrokem ostatních dvou národů.

Vnuci

Šémovi synové byli Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram. (Za jejich potomky se tradičně pokládaly semitské národy a Elamité.)

Chámovi synové byli Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan. (Za jejich potomky se tradičně pokládaly Kušité, Egypťané, Berbeři, ale také Pelištejci a Kanaánci.)

Jáfetovi synové byli Gomer, Mágog, Mešek, Mádaj, Jávan, Túbal a Tíras. (za jejich potomky se tradičně pokládali Chetité, Paflagonci a další indoevropské národy Malé Asie, Peršané, Skythové, Arméni, Churrité, Gruzínci a další národy Kavkazu.)

Noe v Mormonismu

"Mezi velikými a mocnými, kteří byli shromážděni v tomto ohromném shromáždění spravedlivých, byli Otec Adam, Starý Dnů a otec všech, A naše slavná Matka Eva s mnoha svými věrnými dcerami, jež žily v běhu věků a uctívaly pravého a živého Boha. Byl tam Abel, první mučedník, a jeho bratr Set, jeden z mocných, jenž byl přesným obrazem otce svého Adama. Noé, jenž varoval před potopou; Sem, veliký vysoký kněz; Abraham, otec věrných; Izák, Jákob a Mojžíš, veliký zákonodárce Izraele;"

Nauka a Smlouvy 138:38-41

Podle mormonismu byl Noe před svým životem na zemi a po své smrti známý jako anděl Gabriel. Byl v 10 letech vysvěcen ke kněžství a nazván "útěchou" Svatých. Mormonské Písmo uvádí přesný věk, v němž se Noemu narodili synové, a nazývá jej i jeho 3 potomky "Božími syny". Noeho dcery si však zalíbily nevěřící muže a padl na ně hněv Boží.

"Kterýžto Abraham obdržel kněžství od Melchisedecha, jenž ho obdržel skrze linii otců svých, až k Noémovi; A od Noéma k Enochovi skrze linii otců jejich;"

Nauka a Smlouvy 84:14-15

Podle mormonské Knihy Mojžíš žili před potopou na zemi obrové a pokoušeli se Noemu vzít život. Nevěřící lidé se vysmívali Noeho zvěsti a Bůh viděl, že lidé jsou zcela zkažení.

"A Bůh viděl, že zlovolnost lidí se stala v zemi velikou; a každý člověk byl povýšen v představě myšlenek srdce svého, které byly neustále pouze zlé."

Kniha Mojžíš 8:22

Noe vyzýval obyvatele země, aby činili pokání a nechali se pokřtít. Když však viděl jejich chování, zalitoval, že Bůh stvořil člověka. Právě tento dramatický okamžik se stal spouštěčem Boží pomsty. Země, kterou naplňovalo násilí, byla vyhlazena potopou.

Noe v islámu

Související informace naleznete také v článku Proroci islámu.
Noe je významným prorokem v Islámu

Noe žil podle Islámu v době, kdy jeho lid uctíval modly a zapomněl na pravého Boha (Alláha).

I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily, a nesmírný úklad proti mně připravili a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!

Korán 71:21-23

Podle Ibn Kathira šlo v případě model původně o úctyhodné a známé osobnosti, které žily před Noeho narozením. Po jejich smrti jim lidé vybudovali památné sochy, ale další generace si už nepamatovaly, z jakých důvodů byly vztyčeny a postaveny, a tak se úcta k zemřelým lidem změnila v uctívání nových božstev. Bylo to poprvé, kdy se na zemi začaly uctívat modly.

Iblis se vplížil do jejich mysli a řekl: "Vaši otcové tyto sochy uctívali a skrze to přivolali déšť pro svá pole." A takto je svedl, aby je začali uctívat.

Historie proroků a králů od Muhammada Ibn Jarir al Tabarího

Noe byl povolán Bohem, aby svůj národ odvrátil od uctívání model, ale lidé se mu vysmáli. Proto mu Bůh přikázal postavit loď (archu). Do té naložil svojí rodinu i pár jedinců od všech zvířat, zatímco všichni ostatní se utopili. Podle Ibn Kathira byla Noeho manželka nevěřící a nenastoupila na loď. Muslimští učenci někdy udávají 72 nebo 80 věřících, kteří byli spolu s Noem na lodi.

Příběh o čtvrtém synovi

Podle Koránu a islámské tradice měl Noe minimálně 4 syny, přičemž jeden z nich byl v srdci nevěřící a odmítl nastoupit. Když poté začala potopa, nechtěl se pokořit před svým otcem a před Bohem, který seslal zkázu na celé lidstvo, a raději se utopil.

"A plula s nimi po vlnách jako hory vysokých a Noe syna svého zavolal, jenž na místě vzdáleném stál: „Synáčku, nastup spolu s námi a nezůstávej s nevěřícími!“ I odpověděl: „Uchýlím se na horu, jež před vodou mne zachrání.“ I zvolal Noe: „Nezachrání se dnes nikdo před rozkazem Božím kromě toho, nad nimž se slitoval.“ A rozdělily je vlny a syn jeho byl mezi utopenými."

Korán 11:42-43

Seznam koránských pasáží o Noem

Tematické celky

 • Noe jako jeden z prvních Alláhových poslů: 4:163, 6:84, 11:25, 26:107, 29:14, 37:75, 57:26, 71:1–2, 71:5
 • Noeho kázání: 4:163, 7:59, 7:61–64, 10:71–72, 11:25–26, 11:28–31, 11:42, 23:23, 26:105–106, 26:108, 26:110, 71:1–3, 71:8–20
 • Noeho zkoušky: 7:60–61, 10:71, 11:27, 11:32, 14:9, 23:24–26, 25:37, 26:105, 26:111–113, 26:116–118, 38:12, 40:5, 50:12, 53:52, 54:9–10, 66:10, 71:6–7, 71:21–24, 71:26–27
 • Noeho vděčnost: 17:3; 21:76–77, 26:119, 37:75, 54:11–12
 • Zánik Noeho lidu: 7:64, 9:70, 10:73, 11:37, 11:43–44, 11:89, 23:27, 25:37, 26:120, 29:14, 37:82, 40:31, 51:46, 53:52, 54:11–12, 71:25
 • Noemova archa: 7:64, 10:73, 11:37–38, 11:40–44, 11:48, 23:27–29, 26:119, 29:15, 37:76, 54:13–15, 69:11
 • Noeho odměna: 17:3, 37:78–81, 66:10

Chronologické pořadí textů o Noem (podle Hrbka)

Seznam koránských pasáží o Abrahámovi v chronologickém pořadí vzniku (podle Hrbka):

1.Mekkánské období
 • Súra 53
2.Mekkánské období
 • Súry 54, 37, 71, 50, 26, 19, 23, 21, 25, 17
3.Mekkánské období
 • Súry 11, 14, 40, 29, 42, 10, 7, 6
Medínské období
 • Súry 5, 57, 4, 33, 22, 66, 9

V jiných kulturách

Téma potopy je známo prakticky z celého světa a Noe tedy není ojedinělou postavou svého druhu. V staromezopotámské literatuře jsou jeho nejznámějšími paralelami Utnapištim (z eposu o Gilgamešovi) nebo Atrachasís. Staroindickou obdobou Noema je Manu.

Kontroverze

Noemova opilost a Adamův garment

V biblickém příběhu o Noemovi se nachází zvláštní pasáž, která naznačuje, že Noe ležel opilý a nahý na podlaze a následně proklel potomstvo svého syna Cháma, kterému jeho chování přišlo ubohé a směšné (Genesis, kapitola 9). Badatelé nabízejí různá vysvětlení pro tento čin.

Mormonismus učí, že Noe ve skutečnosti nebyl opilý, ale po požití chleba a vína ("Večeře Páně") upadl do transu/vidění. Během tohoto extatického prorockého stavu mu jeho syn Chám ukradl posvátný garment (koženy oděv), který Noe zdědil po svých praotcích od samotného Adama. Za tento čin bylo poté Chámovo potomstvo prokleto tak, aby nikdo z Chámova rodu nemohl mít pravomoc kněžství (držet kněžství/být vysvěcen za kněze).

Podle mormonských badatelů došlo k špatnému překladu z hebrejštiny kvůli slovu ERVA (עֶרְוָה), které může údajně znamenat též "kůže" a v daném kontextu může být proto pochopeno buďto jako Noemova kůže (Noemova nahota) nebo jako jeho posvátný oděv (kožený oděv, který podle hebrejské tradice daroval Jehova Adamovi a jeho ženě). Následné vyprávění o tom, jak Chám "odnesl kůži svého otce ke svým bratrům" může být tedy přeložena tak, že Chám svým bratrům vyprávěl o otcově nahotě, nebo tak, že jim přinesl ukázat Noemův kožený garment.

Židovská tradice potvrzuje, že Adamův garment byl předáván po generacích až k Noemu.

Odkazy

Reference

 1. HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9, ISBN 80-7021-725-1. S. 311. 
 2. Ez 14, 14 (Kral, ČEP)
 3. 2Pt 2, 5 (Kral, ČEP)
 4. Gn 6, 9 – 9, 28 (Kral, ČEP)
 5. GANS, David. Ratolest Davidova. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2535-7. S. 34, 38. 
 6. Gn 8, 4 (Kral, ČEP)
 7. Z TUDELY, Benjamin; Z ŘEZNA, Petachja. Dva středověké hebrejské cestopisy. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-436-7. S. 29. 
 8. Joseph Smith said of the rainbow: “I have asked of the Lord concerning His coming; and while asking the Lord, He gave a sign and said, "In the days of Noah I set a bow in the heavens as a sign and token that in any year that the bow should be seen the Lord would not come; but there should be seed time and harvest during that year; but whenever you see the bow withdrawn, it shall be a token that there shall be famine, pestilence, and great distress among the nations, and that the coming of the Messiah is not far distant.” (Smith, Joseph. Teachings of the Prophet Joseph Smith. Joseph F. Smith, 1976., pp. 340-41).
 9. Přikázání dané Noemu podle zjevení Josepha Smithe
 10. Gn 4, 22 (Kral, ČEP)
 11. PECARIN, Sacha. Tora Pardes Lauder. Księga Pierwsza. Bereszit. Kraków: Pardes, 2001. ISBN 83-91696-61-8. S. 34. 
 12. Bible kralická/Genesis – Wikizdroje. cs.wikisource.org . . Dostupné online. 
 13. Bible kralická/Genesis – Wikizdroje. cs.wikisource.org . . Dostupné online. 
 14. History of the Church, 3:386
 15. Nauka a Smlouvy 107:52 "Noé byl stár deset let, když byl vysvěcen pod rukou Matuzalémovou."
 16. "A Pán vysvětil Noéma podle svého vlastního řádu a přikázal mu, aby vyšel a oznamoval jeho evangelium dětem lidským, tak jak to bylo dáno Enochovi." Mojžíš 8:19
 17. "A Lámech žil jedno sto a osmdesát dvě léta a zplodil syna, A nazval jméno jeho Noé řka: Tento syn nás utěší ohledně práce naší a námahy rukou našich, pro zemi, kterou Pán proklel." Kniha Mojžíš 8:8-9
 18. "A Noé byl stár čtyři sta a padesát let a zplodil Jáfeta; a čtyřicet dvě léta potom zplodil Sema skrze tu, jež byla matkou Jáfeta, a když byl stár pět set let, zplodil Chama." Mojžíš 8:12
 19. Mojžíš 8:13 "A Noé a synové jeho poslouchali Pána a dbali ho a byli nazváni syny Božími."
 20. "A když se tito lidé počali rozmnožovati na tváři země a rodily se jim dcery, synové lidští viděli, že ony dcery jsou krásné, a brali si je za manželky, tak jak si vyvolili. A Pán řekl Noémovi: Dcery synů tvých prodaly samy sebe; neboť viz, hněv můj je roznícen proti synům lidským, neboť nechtějí poslouchati hlasu mého." Kniha Mojžíš 8:14-15
 21. Mojžíš 8:18 "A v oněch dnech byli na zemi obrové a usilovali o to, aby Noéma připravili o život; ale Pán byl s Noémem, a moc Páně byla na něm"
 22. "A stalo se, že Noé volal k dětem lidským, aby činily pokání; ale ony neposlouchaly slova jeho; A také poté, co jej vyslechli, přišli před něj řkouce: Viz, my jsme synové Boží; nevzali jsme si dcery lidské? A nejíme a nepijeme a neženíme se a nevdáváme? A naše manželky nám rodí děti, a ty jsou mocnými muži, kteří jsou jako muži za stara, muži veliké slávy. A neposlouchali slova Noémova." Kniha Mojžíš 8:20-21
 23. "A stalo se, že Noé pokračoval ve svém kázání lidem řka: Poslouchejte a dbejte slov mých; Věřte a čiňte pokání z hříchů svých a buďte pokřtěni ve jménu Ježíše Krista, Syna Božího, tak jako naši otcové, a obdržíte Ducha Svatého, abyste mohli míti projeveny všechny věci; a jestliže toto činiti nebudete, přijdou na vás povodně; nicméně oni neposlouchali." Kniha Mojžíš 8:23-24
 24. "A Noé toho litoval, a srdce jeho bylo bolavé, že Pán učinil člověka na zemi, a zarmucovalo ho to v srdci." Kniha Mojžíš 8:25
 25. "A Pán řekl: Vyhladím člověka, jehož jsem stvořil, s tváře země, jak člověka, tak zvířata a lezoucí tvory a ptáky ve vzduchu; neboť Noé litoval toho, že jsem je stvořil a že jsem je učinil; a volal ke mně; neboť oni usilovali o život jeho. A tak Noé našel milost v očích Páně; neboť Noé byl muž spravedlný a v pokolení svém dokonalý; a chodil s Bohem, tak jako tři synové jeho, Sem, Cham a Jáfet." Kniha Mojžíš 8:26-27
 26. "Země byla zkažena před Bohem a byla naplněna násilím. A Bůh pohleděl na zemi a, viz, byla zkažena, neboť veškeré tělo porušilo cestu svou na zemi. A Bůh řekl Noémovi: Konec veškerého těla přichází přede mne, neboť země je naplněna násilím, a viz, vyhladím veškeré tělo ze země." Kniha Mojžíš: 28-30
 27. Noe a potopa v Koránu. svetovanabozenstvi.cz . . Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-09-24. 
 28. Příběh o vzniku model popisuje i Ibn Abbás nebo Ibn Jarir
 29. "I vyslali jsme Noema k lidu jeho, aby pravil jim: „Lide můj, já jsem pro vás varovatelem zjevným, abyste neuctívali kromě Boha nikoho! Já věru obávám se pro vás trestu dne, jenž bude bolestný.“ Korán 11:25-26
 30. "Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: „Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!“ Korán 71:1
 31. "A poslali jsme kdysi Noema k lidu jeho, i pravil jim: „Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho! Což nebudete z bohabojných?“ Korán 23:23
 32. A řekli velmoži, ti z lidu jeho, kdož nevěřili: „Nevidíme v tobě nic jiného než smrtelníka nám podobného. A vidíme, že tě z nás následují bez rozmyšlení jen ti nejnižší, a nevidíme, že nějakou přednost nad námi měli byste, ba spíše soudíme, že vy jen lháři jste!“ Korán 11:27
 33. "Však velmoži z lidu jeho řekli: „My vidíme, žes věru upadl do bludu zjevného.“ Korán 7:60
 34. "A stavěl loď, a kdykoliv okolo šli velmoži z lidu jeho, smáli se mu. I říkal: „Jen se mi smějte, však i my se vám budeme jednou smát tak, jako vy jste se smáli mně, a tehdy se dozvíte, koho postihne trest zahanbující a na koho dopadne trest trvalý!“ Korán 11:38-39
 35. "Tehdy vnukli jsme mu: „Postav archu pod dohledem očí Našich a podle vnuknutí Našeho! A až přijde rozkaz Náš a pec až bude vřít, do archy uveď ze všech druhů po páru a také svou rodinu, kromě toho z ní, o němž již dříve slovo bylo vyřčeno. A nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni! A až se usadíš ty, a kdož s tebou jsou, v arše, tehdy prones: ,Chvála Bohu, jenž zachránil nás před lidem nespravedlivým!" Korán 23:27-28
 36. "Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vrženi a nenalezli pro sebe mimo Boha žádné pomocníky. A pravil Noe: „Pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z nevěřících, vždyť ponecháš-li je, oni dají zbloudit služebníkům Tvým a nezrodí nic, než zase zarputilé nevěřící a hříšníky." Korán 71:25-27
 37. "Postav loď před zrakem Naším a podle vnuknutí Našeho a nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli - ti budou utopeni.“ Korán 11:37
 38. Ibn Kathirovy příběhy proroků
 39. "Korán" Ivan Hrbek (Odeon 1972)
 40. D.  C.  Matt,  Zohar  1,  1:73a,  p.  431.
 41. Gn 3, 21 (Kral, ČEP)
 42. Strong's Hebrew: 6172. עֶרְוָה (ervah) -- nakedness. biblehub.com . . Dostupné online. 
 43. Nibley argues from the interpretations of some ancient readers that the Hebrew term for “nakedness” in this verse, erwat, may be better rendered as “skins,” orot-in other words, an animal-skin garment corresponding in this instance to the “coats of skins” given to Adam and Eve for their protection after the Fall. The two Hebrew words erwat and orot would have looked nearly identical in their original unpointed forms. After tracing the traditions concerning the “coat of skins” that Adam wore, Louis Ginzberg asserts that they “served to the former generations as priestly garments.” H.  W.  Nibley,  Twilight  World,  pp.  169-­‐170 .
 44. H.  Freedman et  al.,Midrash,  4:8  (Numbers  3:45), pp.  101-­‐102

Literatura

Externí odkazy