UnderartInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Underart som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Underart att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Underart. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Underart för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Underart måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Underart och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Underart (förkortningar: ssp. och subsp, av latin subspecies) är inom den biologiska systematiken en rang under art. Det är normalt inte det samma som begreppet ras, men i vissa sammanhang används de båda begreppen synonymt.

Botanik

Taxonomiskt är underart, inom botaniken, en rang under art, men en rang över varietet. Inom botaniken representerar begreppet underart en population som är åtskild geografiskt eller topografisk och som har flera unika karaktärer. Skillnaderna är dock mindre skarpa än mellan två arter och ofta förekommer övergångsformer mellan olika underarter. Avgränsningen mot understående rang varietet är oklar. Ofta finns olika uppfattningar om systematisk placering av växter, därför kan man hitta samma växt under olika ranger exempelvis i olika floror.

Underart förkortas vanligen subsp. eller ssp efter latinets subspecies. Förkortningen nsubsp. (av nothosubspecies, "ny underart"), markerar att underartens ursprung är en hybrid.

Zoologi

Inom zoologin delas en art upp i underarter när arten innehåller separata evolutionära utvecklingslinjer. Det vill säga att olika populationer av samma art är åtskilda så att det uppkommer genetiska skillnader mellan populationerna, men där skillnaderna inte är större än att en hane och en hona från var sin underart fortfarande kan få fertil avkomma tillsammans. Åtskillnaden av populationerna är ofta av geografisk eller ekologisk karaktär som exempelvis ett hav eller en öken.

Den geografiska avgränsningen för underarter är oftast allopatrisk eller parapatrisk. Skillnader inom en art kan också vara klinal, vilket innebär att förändringen av arten över ett större område är gradvis och att den geografiska gränsen för underarterna därför är svårdefinierad.

Referenser

Noter

Källor